Click here for more information.

Norsk Skipsmeglerforbund starter i September det  10 . året med TutorShip programmet i Norge!

Utdanningen i TutorShip programmet er korrespondansebasert og skjer ved hjelp av engelsk kurslitteratur og norske og engelske veiledere.

TutorShip er utviklet av Institute of Chartered Shipbrokers i London og er internasjonalt svært anerkjent. Programmet er basert på en veldig profesjonell bearbeidelse av et omfattende og krevende stoff og er tilsluttet “The Council for the Accreditation of Correspondence Colleges” som har høye standarder for kvalitet og rutiner som skal følges.

TutorShip programmet tilbyr totalt 16 ulike kurs, hvorav 5 er spesielt innrettet på skipsmegling. De andre kursene er bredere og tar blant annet opp sjørett, skipsfartsøkonomi & internasjonal handel, maritime forsikringer, intermodal transport & logistikk og offshore.

Norsk Skipsmeglerforbund tilbyr nå Foundation Diploma – som er en god introduksjon til shipping.

Foundation Diploma består av to kurs:

1. Introduction to Shipping

2. Valgfritt kurs blant 9 ulike temaer:

- Dry Cargo Chartering

- Ship Operations & Management

- Ship Sale & Purchase

- Tanker Chartering

- Liner Trades

- Port Agency

- Port and Terminal Management

- Logistics and Multi-modal Transport

- Offshore Support Industry

Denne utdanningen egner seg meget godt ikke bare for nyansatte skipsmeglere (eller personer som kan tenke seg å bli skipsmeglere), men for nyansatte i de fleste bransjer i den maritime næringen (bank, forsikring, advokater, m.m.). I og med at utdanningen er korrespondansebasert kan man selv velge når det passer best å studere – samt at man ikke er avhengig av å måtte reise til et undervisningslokale. Bortsett fra eksamen, kan hele utdanningen derfor skje hjemme, på jobb eller hvor man måtte ønske.

Prisen for Foundation Diploma er 12.800,- kroner inkludert registrering og kursavgift. I tillegg kommer eksamensavgift på 1.  200,- kroner.

Vi tilbyr også studiemodellen Advanced Diploma som består av kurset ”Shipping Business” samt ett valgfritt kurs av de 9 temaene som er nevnt over. Dette er beregnet for folk som har noe erfaring fra bransjen.

Prisen for Advanced Diploma er 12.800,- kroner inkludert registrering og kursavgift. I tillegg kommer eksamensavgift på 1.200,- kroner.

Prisene inkluderer kursbok og veiledning.

NB! Det vil være prisøkning for eksamenspåmelding etter 10. oktober, se detaljer på våre hjemmesider. Vi anbefaler derfor tidlig påmelding!

Ansatte i medlemsbedrifter i Norsk Skipsmeglerforbund får 20% rabatt på kursavgiftene.

Det tilbys også en mer omfattende utdanning som leder frem til Professional Qualifying Exam.

Les mer om Tutorship og de ulike kurs og studiemodeller her, der påmeldingsskjemaer også kan lastes ned

Ta kontakt med administrasjonen for mer informasjon ved eventuelle spørsmål.

Petter Andrup fra R S Platou ASA i Oslo ble på landsmøtet i Norsk Skipsmeglerforbund lørdag 10. mai i Bergen valgt til ny President i forbundet. Han etterfølger Thomas Macody Lund fra Odfjell Tankers AS.

 

Petter Andrup

Petter Andrup

Avtroppende og påtroppende Presidenter intervjuet av DN.no.

http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2014/05/11/Finans/-trenger-slike-kunder

Kjære Landsmøte,

Norsk Skipsmeglerforbund har vært igjennom et av de tøffeste og mest utfordrende årene i Forbundets historie.

Forbundets situasjon

I fjor sommer fikk vi vite at forbundets direktør, Knut Frode Eriksen, har en alvorlig kreftdiagnose. Han har vært sykemeldt siden. Vårt håp var i hele høst at Frode skulle komme tilbake i jobb, men det viste seg dessverre ikke mulig. Frode har vært bærebjelken i Forbundet og innehar en unik kompetanse som er bygget opp over 16 år som ansatt og leder i Forbundet. Forbundet har hatt en fantastisk utvikling under Frodes ledelse, og vi er takknemlig for alt arbeidet han har lagt ned i Forbundet. Vi ønsker han fortsatt god bedring og håper å ha Frode som gjest på landsmøtene i mange år fremover.

Forbundets aktivitet i det siste året har naturlig nok vært preget av Frode sin sykdom og sykemelding. Vi innså tidlig at Forbundet var nødt til å ta nødvendige grep og omprioritere oppgavene. I denne vanskelig perioden har Britt, arbeidsutvalget og styret tatt et ekstra tak og ansvar, og sikret at Forbundet har fungert tilnærmet som normalt. En stor takk til dere alle.

Styret startet prosessen med å søke etter ny daglig leder i desember. I januar ansatte vi Arild Brune som Direktør og konstituert Daglig Leder. Arild begynte i stillingen 15. februar i år. Med over 30 års erfaring fra shipping, skipsmegling og befraktning, vil hans lange og allsidige shipping erfaring komme forbundet til nytte i årene som kommer. Vi har stor tro på at Arild er rett mann til å utvikle forbundet videre. Arild er allerede i godt gang med dette arbeidet, og har kommet med en rekke spennende ideer og forslag som vi har stor tro på.

Forbundets økonomi

Forbundets økonomi er fremdeles god og stabil. Resultatregnskapet i 2013 er i høy grad preget av refusjon av sykepenger samt redusert reisevirksomhet, som resulterer i et unaturlig godt resultat. Dette betyr også at styret i dag foreslår uendret medlemskontingent for 2015. Styret og administrasjonen er fremdeles opptatt av å holde kostnadene under kontroll og sikre god økonomisk platform.

Forvaltningen av Nortrashipfondet er god og resultert i en bra avkastning på rundt 6 prosent i 2013. Utvalget for Nortrashipfondet og administrasjonen har tett oppfølgning av plasseringene våre.

Skipsmegleren

En rekke prosjekter, som ble ansett som mindre viktige, ble lagt på is på grunn av bemanningssituasjonen. Vi har likevel satt i gang noen prosjekter. Det viktigste var en helt ny layout på medlemsbladet Skipsmegleren. Britt jobbet tett med Maccompaniet i høst med å forbedre og forenkle bladet. Resultatet fikk alle se da julenummeret kom ut i ny drakt. I tillegg er vi svært fornøyd med at Arnulf L’Orsa takket ja til å være med i redaksjonskomiten og har bidratt med innspill og artikler til bladet.

Skipsmeglerutdanning / Tutorship

Vi fortsetter å tilby vår skipsmeglerutdanning gjennom Tutorship og forlenget avtalen med ICS i fjor sommer. Det var svært gledelig med 72% bestått på eksamen i 2013, som er det høyeste vi har sett. I dette skoleåret har 35 studenter vært registrert, hvorav 12 er fra våre medlemsbedrifter. 36 studenter gikk opp til 73 eksamener i ukene før påske.

Styret og administrasjonen har fremdeles stor fokus på denne utdanningen. Vi ønsker enda flere av våre medlemsbedrifter å la sine ansatte ta disse kursene. Årets kurs har oppstart 1 september, og nytt av året er informasjonsmøter 20. august og 3. september i Oslo.

Samarbeid

En rekke eksterne aktivteter ble nedprioritert i høst og vinter. Vårt engasjement i Maritimt Forum valgte vi å prioritere. Jeg gikk midlertidig inn i styret i Maritimt Forum, samt at forbundet har bidratt til å forbedre den økonomiske situasjonen i Maritimt Forum.

Regjeringen sa i april at de skal legge frem en ny maritim strategi i nærmeste fremtid. Maritim næring er nå Norges nest største eksportnæring etter olje og gass, og er viktig for arbeidsplasser i hele landet. 105.000 personer har sitt daglige virke i vår næring, som årlig skaper verdier for 160 milliarder kroner. Sammen med Maritimt Forum vil vi bidra i arbeidet med å skape en ny maritim strategi som i best mulig grad skal sikre fremtidig drift. Den maritime næring være et nasjonalt satningsområdet.

Nordisk Skipsmeglermøte arrangereres årlig. I 2013 var vi vertskap her i Bergen. Disse møtene er alltid svært interessante og givende, og gir oss muligheten til å dele erfaringer på tvers av landegrensene. Våre fire naboland har mange av de samme utfordringene, og vi er en sterk enhet i samtaler med ICS om Tutorship eller i andre sammenheng.

Saleform

Administrasjonen reforhandlet royalty avtalene i etterkant av revisjonen av Saleform i 2012. Resultatet er en kraftig økning av inntektene som vil bli merkbart først og fremst på regnskapet fra og med 2014.

Vi konstanterer også at Saleform opprettholder posisjonen som det ledende kjøp og salg certepartiet i verden. Forbundet passer godt på dokumentet og ser til at våre rettigheter som eiere blir ivaretatt.

Markedet

Makro

Verdensøkonomien er i bedring. De vanskelige og usikre årene etter krisen i 2008 er, spesielt i vår del av verden, i ferd med å forsvinne. Store økonomier er i fremgang, og aktiviteten i Nord Amerika og Europa er i god bedring.

Det største usikkerhetsmomentet er fremdeles Kina. Hvor solid er den kinesiske økonomien? Det er fremdeles mye snakk om mulig bobletendenser, gjeldskrise og redusert aktivitet, spesielt utenfor de store byene. Kinas økonomi har sterk påvirkning på shipping, og vi følger nøye med på utviklingen.

Situasjonen i Ukraina er en sorte svane. «Sort svane» teorien er en måte å beskrive overraskende hendelser som har store konsekvenser. Sorte svaner er ting som få har tenkt på, og som overrasker når de oppdages. Vi har lenge levd i troen at Russland har fredelige hensikter og ønsker stabilitet for å utvikle egen økonomi og fremtid. Etter de siste månedene stilles det oftere hva som er de strategiske målsetningene til dette store landet. Urolighetene på Krim og Ukraina er svært bekymringsfull.

Det er med glede vi ser det er bedring i forholdet mellom Iran og USA. Iran er et stort market, spesielt for tank og gass, og en permanent normalisering vil ha en betydelig virkning i markedet. Jeg tror samtalene har fått så stort momentum at en varig løsning er mulig.

Det er gledelig å se at pirat-aktiviteten i det Indiske hav og Aden-bukten er kraftig redusert. Vi håper dette forhistoriske vesen snart forsvinner og vi kan gå tilbake til normale tilstander på verdenshavene. Ingen trenger denne ekstra kostnaden som dette medfører.

Shipping

Det er fremdeles ingen markant bedring i shipping. De fleste segmentene sliter med inntjeningen, mens Opex øker fremdeles. Det innføres nye krav, regler og reguleringer som bidrar til økte kostnader, og det er en kamp å dekke inn disse ekstra kostnadene i ratene. Det er liten forståelse fra befrakterne at dette er kostnader som «end-user» må ta.

Mye tyder på at vi nå ser en usunn kontraheringsbølge. Som jeg nevnte i talen min i fjor, var det da tegn til at dette var i emning. «Early movers» inngikk store avtaler til historiske gode priser og bestilte nye ship med eco-design. I kjølvannet av dette har en rekke rederier og operatører gått til finansmarkedet for å hente penger. I følge RS Platou Markets har rederier reist over 8,6 milliarder dollar i egenkapital siden januar i fjor. I tillegg kommer et ukjent antall milliarder til unoterte rederier og operatører. Det er rett og slett mye kapital tilgjengelig i verden, og investorer søker etter områder med god avkastning. En rekke meglere og finansinstitusjoner har solgt inn at shipping står foran en kraftig oppgang.

Det ser ut som kortsiktige operatører girer opp med store ordrebøker og flotte prospekter for å tjene store penger ved børsnotering, og at dette går på bekostning av de langsiktige rederiene som vil drive skip. I spenningen mellom den kortsiktige og langsiktige tankegangen, ser det dessverre ut som den korte tanken vinner frem.

Det store spørsmålet er om økt etterspørsel og bedret verdensøkonomi vil kunne absobere denne nybyggingsbølgen. Ikke glem, at dagens flåte er forholdsvis ung. Den forventete og etterlengte oppgangen kan være over før den er kommet i gang.

Avslutning

Jeg har igjen hatt en stor glede av å reise rundt til alle lokaleforeningene det siste året. Forbundet og lokalforeningene har mange flinke og dedikterte personer. Aktiviteten vår er god, og jeg er veldig optimistisk for fremtiden til Norsk Skipsmeglerforbund.

Takk for oppmerksomheten,

Thomas Macody Lund,
President Norsk Skipsmeglerforbund
Bergen, 10. mai 2014

Landsmøte i Norsk Skipsmeglerforbund har i Bergen i dag valgt ny President og nytt styre.

President

Petter Andrup (R.S. Platou ASA), Oslo

Vara-Presidenter

Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund

Jan-Petter Slethaug (Peak Shipping AS), Bergen

Styremedlemmer

Jahn Helge Bjørnestad (Seabrokers Chartering AS), Stavanger

Pål Bøhaugen (Th. Jacobsen & Co. AS), Sarpsborg

Kirsti Dvergsnes (Seafront Chartering AS), Kristiansand

Hans Nicolai Edbo (Fearnleys AS), Oslo

Tom Engø (Strand Shipping AS), Mo i Rana

Sturle Waardal (Joachim Grieg & Co), Bergen (Nyvalgt)

Jesper Hoppe (Viking Shipping AS), Oslo (Nyvalgt)

Det er fortsatt noen få plasser igjen !!!

Til våre medlemmer,

Forbundet ved Utvalg for Kjøp & Salg har gleden av å kunne invitere dere til et gratis frokostseminar i regi av vår juridiske rådgiver Wikborg Rein. Seminaret finner sted tirsdag 8 april fra 08.30 – 10.00 på Wikborg Reins kontorer i Oslo, og vil ta for seg en nylig avsagt dom med en meget interessant  konklusjon som viser forskjell i tolkning mellom norsk og engelsk rett.

Det er anledning til også å invitere kunder og forbindelser til seminaret, hvilket vi oppfordrer til !

Nærmere informasjon og detaljer for påmelding finnes i vedlegget.

Påmeldingsfrist innen fredag 21.03  (da det er begrenset med plasser gjelder først til mølla prinsippet)

Vi ønsker velkommen og håper å se mange av dere !

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4574884&sid=j1ol8Tk2Jp

PROGRAM

FREDAG 9. MAI:

KL 1900 ‘GET-TOGETHER’ – JACOB AALL BRASSERIE & BAR (Toppen av Xhibition)

LØRDAG 10. MAI:

KL 1000 LANDSMØTE OG SEMINAR – RADISSON BRYGGEN

KL 1045 SEMINAR – ‘MARITIME BERGEN-The Industrial Shipping Capital’ (til ca kl 1200)

KL 1900 FESTMIDDAG – FLØIEN FOLKERESTAURANT

 

Pris/påmelding

DELTAGERAVGIFTEN ER KR 1.900,- per pers

ALTERNATIVT: KUN LØRDAG KR 1.500,- / KUN FREDAG KR 500,-

DEKKER APIRITIF / TAPAS FREDAG, FESTMIDDAG LØRDAG – APIRITIF/4 RETTERS MIDDAG M. VIN/KAFFE-AVEC – TRANSPORT T/R FLØIBANEN

PÅMELDING TIL ARRANGEMENTET VIA LINK: https://www.deltager.no/landsmote_09052014

Vi har tidligere meddelt at Arild J. Brune er ansatt som konstituert daglig leder og direktør i Norsk Skipsmeglerforbund. Arild tiltrådte i stillingen 15. februar, og er ansvarlig for den daglige driften av Forbundet. Forbundet har igjen en normal drift og administrasjonen er bemannet alle dager.

Jeg vil også minne om Landsmøtet som arrangeres i Bergen helgen 9. – 11. mai. Nærmere informasjon kommer i løpet av mars.

Thomas Macody Lund
President

Styret har gleden å meddele at Arild J. Brune (55) er ansatt som konstituert daglig leder og direktør i Norsk Skipsmeglerforbund. Arild har over 30 års erfaring fra shipping, skipsmegling og befraktning. Hans lange og allsidige erfaring vil komme forbundet til nytte i årene som kommer, og vi har stor tro på at Arild er rett mann til å utvikle forbundet videre. Arild tiltrer i stillingen 15. februar. Styret ønsker han lykke til og ser frem til et nært og godt samarbeid.

Thomas Macody Lund
President