Landsmøte 2018 i Haugesund.

4-6. Mai 2018 avholder Norsk Skipsmeglerforbund landsmøte i Haugesund. Fredag blir det` get togheter `hos RG.Hagland.
Lørdag morgen holder vi landsmøte etterfulgt av et foredrag fra Solstad Farstad Offshore. Deretter blir det utflukt med båt til Røvær, omvisning og lunch. På kvelden er det tradisjonell landsmøte bankett i Haugesund rederiforening.
Påmelding sendes ut i slutten av februar.

Trondheim seminaret 2018

Trondheim (Stjørdals) seminaret 2018. Ble arrangert 1-3. februar på Radisson Blu i Trondheim. Torsdag var det uformell `get togheter`og Fredag startet seminaret med ut utflukt til Sintef Ocean. Her fikk vi et foredrag rundt Sintef Ocean sin virksomhet etterfulgt av en omvisning på laboratoriene.
Tilbake på hotellet var det Short-Sea markedsoppdatering fra Norbroker og Nordisk Skipsrederforening kjørte en seanse på B/L – konnossementer og aktuelle problemstillinger rundt temaet. 60 deltagere hadde meldt seg på og fredag kveld var det hyggelig middag og sosialt samvær. Neste Trondheim seminar blir i februar 2020.

Stjørdals seminaret 2-3. feb. 2018

Fredag 2. februar arrangerer kystutvalget  Stjørdals seminaret på Radisson Blu Royal Garden i Trondheim. Det blir faglig gode og relevante foredrag fra Nordisk Skipsrederforening og Norbroker.

Det planlegges en ekskursjon fredag ettermiddag, vi kommer tilbake til detaljer rundt dette senere. Middag og sosialt samvær på fredag kveld.

https://www.radissonblu.com/en

Save the date.  Trondheim 2-3. Feb.2018

Landsmøte 2014 – Bergen 9/10 mai

PROGRAM

FREDAG 9. MAI:

KL 1900 ‘GET-TOGETHER’ – JACOB AALL BRASSERIE & BAR (Toppen av Xhibition)

LØRDAG 10. MAI:

KL 1000 LANDSMØTE OG SEMINAR – RADISSON BRYGGEN

KL 1045 SEMINAR – ‘MARITIME BERGEN-The Industrial Shipping Capital’ (til ca kl 1200)

KL 1900 FESTMIDDAG – FLØIEN FOLKERESTAURANT

 

Pris/påmelding

DELTAGERAVGIFTEN ER KR 1.900,- per pers

ALTERNATIVT: KUN LØRDAG KR 1.500,- / KUN FREDAG KR 500,-

DEKKER APIRITIF / TAPAS FREDAG, FESTMIDDAG LØRDAG – APIRITIF/4 RETTERS MIDDAG M. VIN/KAFFE-AVEC – TRANSPORT T/R FLØIBANEN

PÅMELDING TIL ARRANGEMENTET VIA LINK: https://www.deltager.no/landsmote_09052014

Landsmøte 2013 – Presidentens tale

Kjære Landsmøte.

Norsk Skipsmeglerforbund er i en god tilstand. Forbundet fortsetter å utvikler seg og opprettholder en høy aktivitet. Forbundet er synlig og tilstede. Forbundets økonomi er god og vår personalsituasjon er stabil. Fremtiden for forbundet ser bra ut.

Forbundet økonomi

Styret og administrasjonen har fremdeles et sterkt fokus på forbundet økonomi. Det er derfor gledelig å fremlegge et regnskap i dag som viser vi har god kontroll med kostnadene, og at inntektene våre øker.

Rundt en fjerdedel av våre inntekter er usikre og varierende. Vi jobber derfor kontinuerlig med å se på nye områder hvor vi kan genere inntekter, samt å øke inntektene på eksisterende aktiviter.

Nortrashipfondet er vårt arvesølv og grunnfjell. Fondet ble opprettet i 1957 som kompensasjon for tapte kommisjonsinntekter under krigen med en grunnkapitalen på 1,5 millioner kroner. Hovedstyret vedtok for par år siden å plassere en større andel av fondet i obligasjoner, noe som øker både avkastning og risiko. Nortrashipfondet følger fondet aktivt og vi er komfortable med risikoprofilen på plasseringene våre. Fondets totalkapital er på 9,7 millioner kroner i utgangen av 2012 med en nettoavkastning, etter overføring av midler til Servicekontoret og Forbundet, på 4,2%. Dermed har fondet en god realvekst og sikrer Forbundet for fremtiden. Dette er jeg svært fornøyd med. Vi må passe oss for å ikke bruke for mye av fondet og kan ikke tillate oss at grunnfjellet vårt forvitrer.

Forbundets aktiviteter

Jeg sa i København for ett år siden at forbundet skal ha klar fokus på synlighet overfor medlemmer. Vi skal jobbe for å ivareta våre medlemmers interesser, og vi skal være engasjerte i saker, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan som er av interesse for våre medlemmer.

Jeg vil utdype noen av det forbundet jobber med.

Ansvarsforsikring

Vi lanserer i dag en ny ansvarsforsikring for våre medlemmer.

Skipsmeglere og agenter kan pådra seg et erstatningskrav som følge av feil eller forsømmelser under utøvelsen av sitt arbeid. Slike erstatningskrav kan bli så store at selskapets økonomi trues, og i verste fall kan virksomheten gå konkurs. Ansvarsforsikring kan beskytte virksomheten økonomisk ved at forsikringen dekker rettslige erstatningskrav. Flere av de største medlemsfirmaene har i dag ansvarsforsikring gjennom ITIC, men vi ønsker nå å introdusere en slik forsikring til mindre bedrifter til en overkommelig pris.

Tilbudet vi vil presentere gjelder for bedrifter opp til 24 ansatte. Definisjon av «ansatte» er antallet som jobber innenfor områdene som omfattes av Forbundets aktivitet. Premien vil avhenge av hvor mange ansatte selskapet har og gjelder pr. fysiske kontoradresse. I tilbudet kan man velge hvilken erstatningsbegrensning man ønsker – enten USD 100.000 eller USD 250.000. Premien reflekterer selvfølgelig dette valget. Laveste premie er på USD 2.000 for opp til 4 ansatte ved USD 100.000 mens høyeste premie er USD 4.500 for USD 250.000 begrensning ved inntil 24 ansatte. I tillegg tilbys en tilleggsforsikring for rettshjelp ved inndrivelse av fordringer. Medlemmer som har FONASBA Quality Standard vil få 5% rabatt på premien. Videre tilbys medlemmer av Forbundet 5% rabatt på andre forsikringsløsninger ITIC tilbyr. Mer informasjon kommer når vi sender ut tilbudet etter Landsmøte.

Dette er noe av det meste spennende Forbundet har lansert de siste årene. Jeg mener dette tilbudet er svært konkurransedyktig, og har stor tro på at en dette blir et populær tilbud til våre medlemmer. Tilbakemeldingene så lagt er meget positive.

General terms of business

Vi legger frem på Landsmøte i dag, et forslag til «General Terms of Business» eller forretningsvilkår. Dette er et nytt tilbud til alle våre medlemmer og kan brukes enten som megler eller agent. Medlemmene velger selv om de vil bruke disse forretningsvilkårene.

Forretningsvilkårene har to hovedformål:

  • Det ene er å begrense ansvar for medlemmene
  • Det andre er å sikre adgang til å ta pant for utestående krav medlemmene måtte ha.

Disse vilkårene er et veldig godt første forsvar både for de som har ansvarsforsikring og de som ikke har det.

Vilkårne er ikke ment å erstatte separate certepartiklausuler, egne kommisjonsavtaler, eller avtaler om agenthonorarer. Disse vilkårene omhandler ikke hva man har krav på i melgerkommisjon eller agenthonorar, og vi oppforderer på det sterkeste at alle våre medlemmer har gode kommisjons- og honoraravtaler. Vilkårene omhandler som sagt begrensing av ansvar og sikring av utesående krav.

Saleform

«The Norwegian Shipbrokers’ Association’s Memorandum of Agreement for Sale and Purchase of Ships», kodenavn «Saleform», har befestet seg som det ledende kjøp og salg dokumentet i verden, og vi er stolte av at dette er vårt dokument.

Saleform ble lansert i revidert form i februar i fjor. Saleform 2012 står nå for over ¼ av Saleform versjonene som selges gjennom BIMCO. Overgangen til den nye versjonen har vært hurtig, og betyr at markedet har tatt godt imot den reviderte versjonen.

I forbindelse med lanseringen av dokumentet, reforhandlet Forbundet royalty avtalene med BIMCO og SDSD til betydelig bedre betingelser. Dette vil øke inntektene våre fremover.

Skipsmeglerutdanning / TutorShip

Forbundet er opptatt av rekruttering og videreutdanning, og vi ser i dag få alternativer som er bedre enn vår skipsmegler- og shippingutdanning TutorShip. Dette er et glimerende verktøy til å styrke utdanningen av nye skipsmelgere, og heve kompetansen til de som allerede er melgere. Tutorship er en viktig del av vårt arbeid. I år har vi 27 studenter som er 5 færre enn i fjor. Eksamen for innhverende år er nettopp avviklet i Oslo og Bergen.

Jeg oppforderer flere våre medlemmer til å benytte seg av dette tilbudet.

Samarbeid

Forbundet har tett og godt samarbeid med alle de lokale foreningene, våre nordiske naboer, FONASBA og ECASBA, Bulk Forum, Maritime Forum, Sjøtransportalliansen, YoungShip, Norsk Rederiforbund, Bimco, ICS, og en rekke andre forbund, foreninger og grupper. Forbundet er representert i flere av disse organisasjonene. Det er gledelig at forbundets direktør i høst ble vice-chairman i Chartering and Documentary Committee i FONASBA.

Politisk jobber vi for det meste gjennom Maritimt Forum, som blant annet i det siste har vært opptatt av arbeid inn mot partienes programarbeid i forbindelse med det kommende valget. Dessuten er nettolønn og nærskipsfart viktige saker som diskuteres.

Forbundet er også med i Sjøtransportalliansen sammen med en rekke andre maritime organisasjoner. Sjøtransportalliansen utarbeidet et innspill til strategi for nærskipsfart, som ble overlevert fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i mai i fjor. Innspillet fra næringen er nå en del av departementets utarbeidelse av en nærskipsfartsstrategi. Deler av innspillet er allerede igangsatt, som for eksempel oppstart av en varestrømsanalyse og styrking av planleggingsressurser i departementet og underliggende etater. Alliansen er også aktive mot partienes programkomiteer i forkant av de ulike landsmøtene denne våren.

Markedet

Makro

Internasjonalt er det nå utsikter til gradvis høyere økonomisk vekst. Den amerikanske økonomien er i bedring med økende forbruk, bedring i boligmarkedet, økende sysselsetning og bedre inntjening i amerikanske selskaper.

Kina overtok som verdens nest største økonomi i 2009, og har vært det store lokomotivet i økonomisk utvikling de siste 20 årene. Infrastrukturinvesteringer har vært drivende i denne utviklingen, noe som har vært svært positivt for vår sektor. Fremover forventes det at privat forbruk overtar som vekstmotor, drevet av en stadig større middelklasse.

Likevel kommer det advarsler om mulig korreksjon eller kollaps i den kinesisk økonomien. Kina har mange av de samme symptomene som Japan hadde før kollapsen ved inngangen til 1990-tallet, og USA og deler av EU før finanskrisen i 2008. Vi ser nå den samme raske oppbyggingen av gjeld i Kina, som Japan opplevde i femårsperioden før kollapsen startet i 1991 og under boligboomen i USA etter årtusenskiftet. En standardleilighet i Shanghai koster rundt 45 ganger en gjennomsnittlig årsinntekt i Shanghai. Dette er ikke et bra tegn.

Det er en rekke andre usikkerhetsmomenter i det makro-økonomiske bilde spesielt i Europe med høy arbeidsledighet, høy statsgjeld og lavt forbruk. Vi ser også et veldig volatilt commodity marked og en ustabil oljepris. Det er med bekymring vi fremdeles ser en økende politisk ustabilitet i Midt-Østen, på den Koreanske halvøy og i Sør-Kina havet.

Shipping

Mye tyder på at shipping går lysere tider i møte. Etter fire svært dårlige år, ser man i flere segmenter lysning i tunnelen. Markedet nærmer seg balanse igjen. På toppen av den forrige shipping-syklusen, var det betydelig med billige lånetilbud og overskuddslikivitet i banksektoren. Sammen med det gode markedet, resulterte dette i kraftig ordreinngangen for skip. Denne ordreboken begynner nå å tømme seg, og det har vært lite kontraheringer de siste 3 årene. Dette lover bra for fremtiden.

OPEX har økt kraftig de siste årene. Ikke bare drivstoff, men også mannskap, docking og forsikringskostander har økt markant. I tillegg har den svake dollarkursen presset marginene for de med inntekter i dollar og kostnader i lokale valuta. Etter hvert som tilbud og etterspørsel igjen kommer i balanse, håper vi å se en nødvendig og betydelig økning i fraktratene.

Det er, som alltid, mørke skyer i horrisonten. Vi ser tendenser til økende kontraheringsaktivitet. I hovedsak skyldes det to grunner:

For det første tyder mye på at nybyggingsprisene er på et bunnivå og de med kapital unytter mulighetene som finnes.

Det andre er at mange vurderer nye typer skip med drastisk bedre drivstoff forbruk og mer effektiv drift. Denne type skip kan tjene penger i et marked hvor eksisterende skip taper penger. Utviklingen i bilindustrien og flyindustrien de siste 10/15 årene, kommer endelig til shipping. Det er positivt for miljøet og omdømme til shipping.

En økende kontraheringsaktivitet kan bli dramatisk siden snittalderen i de fleste segmentene er lav – i følge RS Platou er 69% av tank- og kjemikalie-skip og 66% av bulkskip under 10 år. Blir det en ny kraftig kontraheringsbølge, med over-ivrige meglere, redere og banker, kan den kommende oppgangen bli kortvarig. For ikke å snakke om, svært smertefullt for de med eldre tonnasje. Det blir noen spennende år fremover.

Oppsummert

Det er grunn til å være forsiktig optimst for fremtiden. Det er, som alltid, elementer som kan endre disse utsiktene. Det usikre makroøkonomiske bildet og en fare for ny kontraheringsbølge, er ting vi må følge nøye med på de neste årene.

 

Det har vært en stor glede for meg å reise til alle lokalforeningene det siste året. Vi har mange dyktige og engasjerte medlemmer i hele landet. Jeg opplever at forbundet har høy anselse og jeg oppfatter at arbeidet som gjøres blir satt stor pris på.

 

Takk for oppmerksomheten.

Thomas Macody Lund

Haugesund, 27. april 2013

© Norsk Skipsmeglerforbund ⎪ +47 22 33 02 00 ⎪ mail@shipbroker.noDisclaimerTil toppen