Bestemmelser for medlemskap i Norsk Skipsmeglerforbund

Vedtatt på Landsmøtet 6. juni 1952, endret ved vedtak på Landsmøtet 31. mai 1969, 3. juni 1978, 26. april 2001 og 10. april 2002.

1. Som medlemmer av Norsk Skipsmeglerforbund kan opptas norske firmaer som

a) har vært etablert i bransjen i minst 3 år,

b) driver skipsmeglervirksomhet som sin hovednæring eller som har egen skipsmegleravdeling under selvstendig kompetent ledelse, jfr. punkt 4.

2. Som skipsmeglervirksomhet som kvalifiserer til medlemskap regnes regelmessig befraktning og/eller klarering av skip og/eller kjøp og salg av skip og/eller linjeagentur. Som skipsmeglervirksomhet kan også regnes konsulentvirksomhet og annen skipsfartsrelatert virksomhet etter Hovedstyrets nærmere vurdering.

3. Unntaksvis kan der også fra steder hvor der skjønnes ikke å være tilstrekkelig grunnlag for spesialisering i yrket, opptas firmaer som kan legitimere at de ved siden av annen virksomhet regelmessig og som en integrerende del av firmaets forretninger driver skipsmeglervirksomhet som nevnt under punkt 2. Hovedstyret kan også i spesielle tilfeller dispensere fra bestemmelsen i punkt 1 a.

4. Firma som søker om å bli medlem i Norsk Skipsmeglerforbund må oppgi hvem der står som den ansvarlige leder av firmaets skipsmeglerforretning og meddele utførlige opplysninger om dennes faglige kvalifikasjoner (utdannelse, praksis). Det kreves minst 5 års praksis i bransjen, hvorav minst 2 år hos medlemsfirma eller godkjent skipsmeglerfirma i utlandet. Ved forandring i ledelsen må dette anmeldes til Forbundet, og det er en betingelse for fortsatt medlemskap at den nye leder tilfredstiller ovennevnte krav. Hovedstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra kravet til 2 års praksis hos medlemsfirma eller godkjent skipsmeglerfirma i utlandet hvor det er åpenbart at lederen allikevel er faglig kvalifisert.

5. Ethvert medlem av Norsk Skipsmeglerforbund må ved opptagelsen og senere være økonomisk vederheftig. Firmaer som ikke dekker sine forpliktelser og som er rapportert som dårlige betalere, eller som er undergått rettslig inkasso eller upåaktet tvangsfullbyrdelse, kan ikke opptas eller bli stående som medlem av Norsk Skipsmeglerforbund.

6. Det kreves av medlemmer av Norsk Skipsmeglerforbund at de opptreder korrekt i ethvert forretningsanliggende, og Hovedstyret kan nekte å oppta firmaer hvis forretningsmessige forhold ville ha gitt grunn til påtale fra Forbundets side.

7. Det er en forutsetning for opptagelse og/eller fortsatt medlemskap i Forbundet at søkere/medlemmer melder seg inn i Skipsmeglernes Servicekontor.

© Norsk Skipsmeglerforbund ⎪ +47 22 33 02 00 ⎪ mail@shipbroker.noDisclaimerTil toppen