Kriterier for FONASBA Quality Standard

Det er de enkelte nasjonale forbund/foreninger som sertifiserer sine medlemmer, men måten det gjøres på er på forhånd godkjent av FONASBA. Alle selskaper kan bli sertifisert under FONASBA Quality Standard ved å oppfylle følgende krav:

1. Medlemskap i Norsk Skipsmeglerforbund

FONASBA Quality Standard kan kun gis til firmaer som er medlem av Norsk Skipsmeglerforbund.

2. FONASBA Code of Conduct

Firmaet aksepterer å være bundet av, og opptre i overensstemmelse med FONASBA’s Code of Conduct.

3. Separat klientkonto for kontroll med prinsipalens midler

Det sertifiserte firmaet skal hvert år senest 15. september sende Norsk Skipsmeglerforbund:

1) Et eksemplar av årsberetningen med revisorgodkjent regnskap uten merknader eller tilsvarende bevis for oppfyllelse av gjeldende regnskapsregler underskrevet av firmaets revisor uten merknader samt

2) en bekreftelse fra selskapets revisor, at selskapet har gode regnskapsprosedyrer for å holde prinsipalers midler separat fra selskapets midler, og at selskapet har egen bankkonto for klientmidler.

Det viktigste av punktene er kravet om separat klientkonto. Det er viktig at de som forvalter kunders/prinsipalers midler sørger for at disse midlene holdes separat fra selskapets andre ressurser. Dette gjøres ved at alle kundenes midler oppbevares på en separat konto, en ”klientkonto”.

Det er ikke nødvendig med en separat bankkonto for hver enkelt kunde.

Formålet er en bedre beskyttelse av prinsipalenes midler dersom det sertifiserte medlemsfirmaet blir insolvent og eventuelt går konkurs.

4. Tilstrekkelig ansvarsforsikring

Fra FONASBA’s side er det ønskelig, men ikke et krav, at alle medlemmer har tilstrekkelig ansvarsforsikring. Dette ses som en del av god forretningsførsel.

I Norge ønsker vi å holde oss nært opp til FONASBA’s kriterier og selv om det ikke er et krav, så ønsker vi å vite hvordan våre medlemmers ansvarsforsikringer ser ut. Medlemmene bes derfor sende en kopi av den gjeldende ansvarsforsikring sammen med søknad om sertifisering.

5. Høy grad av profesjonalisme i arbeidet.

Medlemmet skal sørge for, at alle aktiviteter utføres profesjonelt og med høye krav til kvalitet. Aktivitetene skal også være i henhold til gjeldende lover og regler.

6. Et velutdannet personale

Selskapet vil sørge for at medarbeiderne får den nødvendige trening og utdannelse. Selskapet vil dessuten oppfordre medarbeiderne til å videreutdanne seg gjennom deltagelse i relevante og anerkjente utdannelser.

Når det gjelder utdannelse ser vi helst at alle medarbeidere som er skipsmeglere på sikt bør ha et Advanced Diploma fra The Institute of Chartered Shipbrokers, eller enda bedre, ha gjennomført Qualifying Examination.

Det formelle kravet er at man gjør hva man kan for å videreutdanne sitt personale.